ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางมาไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยพำนักอยู่ ณ ไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน

Dang`dɛ-ˇ wan ti-` nœngˇ singˊha-ˊ kom ben don` bai   Nak~tɔ-ng`ti-au` cha-u tai sa-ˊma-t` dhǝ-nta-ng ma- dai`wan dhai` dho-i mai` dɔ-ng` kɔ-ˊ wi-sa-`  dho-i pamnak~ yu-ˇ na~ dai`wan dhai` mai` gǝ-n sa-mˊsipˇ wan

從八月一日起,泰國籍觀光客可以不必簽證來台灣旅行,可在台灣居留不超過 30 天。

 

=========單字==========

ตั้งแต่…เป็นต้นไป (dangˋdɛ-ˇ...ben don` bai) ....(副詞) 自從~起

วันที่ (wan ti-ˋ) ....................................................(名詞)日(指日期)

หนึ่ง (nœngˇ) ......................................................(數詞)一

สิงหาคม (singˊha-ˊ kom) ...................................(名詞)八月

นักท่องเที่ยว (nak~ tɔ-ng` ti-au`) ........................(名詞)觀光客;遊客

ชาว (cha-u) ........................................................(名詞)百姓;人民

ไทย (tai) .............................................................(名詞)泰

สามารถ...ได้ (sa-ˊma-t`...dhai`) .........................(助動詞)可以

เดินทาง (dhǝ-n ta-ng) .........................................(動詞)旅行

มา (ma-)..............................................................(動詞)來

ไต้หวัน (dai`wanˊ)...............................................(名詞)台灣

โดย (dho-i).........................................................(介詞)以~的方式

ไม่ (mai`).............................................................(否定詞)不

ต้อง (dɔ-ng`)........................................................(副詞)需; 必

ขอ (kɔ-ˊ)..............................................................(動詞)請求; 申請

วีซ่า (wi-sa-`).......................................................(名詞)簽證

พำนัก (pamnak~)................................................(動詞)居留

อยู่ (yu-ˇ).............................................................(動詞)住

(na~)...............................................................(介系詞)在

เกิน (gǝ-n)...........................................................(動詞)超過

วัน (wan).............................................................(名詞)日; 日子

=====================

說明:

ณ 單音唸 “นะ” 的發音,為較正式、書面語的 ที่ (「在」某地點)

.

โดย 代表動作進行的方式,方法。

例如:ไปโดยรถไฟฟ้า 搭捷運去

            ซื้อตั๋วได้โดยไม่ต้องเข้าแถว 不必排隊就能買到票

            ฆ่าคนโดยเจตนา 蓄意殺人

        

 

 

 

⬇︎按以下標籤以搜尋更多相關文章⬇︎

創作者介紹
創作者 Erik เจตรินทร์ 的頭像
Erik เจตรินทร์

Erik Huang เจตรินทร์

Erik เจตรินทร์ 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()